Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

Kế hoạch Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

  PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
     Số: 43/KH-MNTTCG                           Thị trấn, ngày 31 tháng 3 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020
 
         
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-PGDĐT ngày 30/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo kế hoạch tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc xây dựng Kế hoạch Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020 cụ thể như sau:
I. Mục đích
- Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học
- Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, ngành và đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng chống ma túy, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị; phối hợp và thống nhất nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy;  tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trên các trang website, cổng thông tin điện tử của các trường học, báo đài địa phương, mạng xã hội và các hình thức khác như: phát thanh học đường, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tham dự các cuộc mít tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm, thi biểu diễn tiểu phẩm nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
- Phối hợp cơ quan Công an, ngành chức năng giáo dục kỹ năng phòng chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế của trường trong đó chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới.
- Chủ động nắm tình hình, thực hiện các biện pháp, giải pháp đấu tranh chống tội phạm về ma túy, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường. Phối hợp triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (khi ngành chức năng yêu cầu).
- Phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy.
- Nhà trường chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; cam kết không tham gia các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
- Đảm bảo 100 % các trường học tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thúc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy.
2. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”
          - Phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” trong nhà trường.
- Tham gia các mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” nhằm tuyên truyền về các tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh.
- Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ đối với các trường học thuộc khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy.
- Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma túy.
3. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo
- Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên bộ môn có liên quan thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa.
- Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) phối hợp giáo viên chủ nhiệm xây dựng chương trình giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa.
- Phối hợp các cơ quan, ngành chức năng để xây dựng tài liệu, nội dung tuyên truyền cho các trường học sử dụng.
- Tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho phù hợp từng đối tượng học sinh, phù hợp từng cấp học (khi có hướng dẫn, yêu cầu).
- Tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh.
4. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy
- Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức giảng dạy các nội dung về phòng, chống ma túy.
- Tham gia lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho lãnh đạo các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.
- Tham gia lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy và phương thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cán bộ Đoàn trong trường học.
5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các trường học
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường học phối hợp với gia đình và địa phương tổ chức cai nghiện đối với các trường hợp thành viên trong trường học nghiện ma túy (nếu có).
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe theo định kỳ và kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện sớm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma túy.
- Phát hiện sớm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong trường có nguy cơ liên quan đến ma túy và tư vấn, giúp đỡ kịp thời.
- Quyết tâm không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh người nghiện.
-  Xây dựng cơ chế thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất về công tác phòng, chống ma túy và biện pháp xử lý trong trường hợp học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy.
III. Kinh phí thực hiện
- Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng, chống ma túy với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh để tiết kiệm nguồn kinh phí nhưng hoạt động vẫn đạt hiệu quả.
IV. Tổ chức thực hiện
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT, trường học xây dựng Kế hoạch Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020 cho đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện đến đội ngũ CB, CC, VC, NV và HS.
- Phối hợp với các bộ phận, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh; phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy trong HS; phòng, chống bạo lực trong trường học; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Phòng GD&ĐTtheo quy định.
V. Thông tin, báo cáo 
- Thực hiện báo cáo theo định kỳ:
+ Báo cáo 6 tháng: Vào trước ngày 25/4/2020.
+ Báo cáo năm 2020: vào trước ngày25/11/2020.
+ Báo cáoTổng kết thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (mốc thời gian báo cáo và số liệu thống kê tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/6/2020) chậm nhất ngày 15/6/2020. (đề cương báo cáo theo Kế hoạch số 447/KH-SGDĐT ngày 20/02/2020 của Sở GD&ĐT).
 - Báo cáo gửi về bộ phận chuyên môn THCS - Phòng GD&ĐT (qua địa chỉ email: nvmang.pgddtcangiuoc@gmail.com).
Trên đây là Kế hoạch Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020 của Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc. Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc yêu cầu toàn thể CB,GV,NV nghiêm túc thực hiện ./.
 
Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT (b/c);                                                                  
- Toàn thể CBGVNV (t/hiện);                                                             
- Lưu: VT.                                                                        
 
 
                                                                           Nguyễn Thị Hồng Ngọc