Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

Kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020

PHÒNG GDĐT CẦN GIUỘC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
         Số : 243/KH-PMNTTCG                     Thị trấn, ngày 11 tháng 3 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020
          
Thực hiện kế hoạch số 243/KH-PGDĐT ngày 10/3/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc về  công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020;
Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hơn nữa nhận thức về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong đơn vị nhằm đảm bảo việc chăm sóc tốt sức khỏe, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và có kiến thức về ATTP. Đồng thời, hình thành cho các em những thói quen, hành vi đúng khi sử dụng thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày;
- Nâng cao hiệu quả phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua đường thực phẩm trong nhà trường;
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác quản lý về giáo dục và thực hiện ATTP trong đơn vị và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về ATTP;
- Công tác ATTP phải được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các trường học và y tế địa phương.
- Toàn thể CBGVNV phải thực hiện nghiêm túc, các qui định về VSATTP, tham gia tuyên truyền về VSATTP.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, quản lý

Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP:
- Luật số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội ban hành Luật an toàn thực phẩm;
- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Quyết định số 1246/QĐ –BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Công văn số 1232/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn ghi chép thực hiện ba bước tự kiểm tra VSATTP theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm;
- Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm An toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục;
- Quyết định số 4885/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Cần Giuộc  về việc ban hành qui chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cần Giuộc  ;
- Công văn số 1095/ PGDĐT-MN ngày 07/10/2020 của Phòng GD&ĐT về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh trường học, ATTP, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng cho học sinh;
- Công văn số 179/PGDĐT-MN ngày 24/02/2020 của Phòng GD&ĐT về tăng cường công tác quản lý bán trú và đảm bảo ATTP trong các cơ sở giáo dục.

2. Công tác truyền thông

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến CBGVNV trong trường về Pháp lệnh VSATTP,  Luật An toàn thực phẩm,  Cẩm nang tổ chức bán trú trong trường Mầm non và các văn bản hướng dẫn của UBND huyện, Phòng GD&ĐT và Y tế.

- Tăng cường sử dụng nhiều hình thức thông tin tuyên truyền về ATTP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh  và các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các qui định đảm bảo ATTP;
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai Luật ATTP, trong đó chú ý đến hoạt động nâng cao nhận thức đối với công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
-  Hiệu trưởng lập kế hoạch phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP thị trấn kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc quyền quản lý, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý về ATTP. Khi kiểm tra cần tập trung các nội dung như sau:
  + Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, vệ sinh nhân viên);
  + Quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm; Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Lưu mẫu thức ăn đúng quy định và kiểm nghiệm khi cần thiết (Công văn số 1232/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn ghi chép thực hiện ba bước tự kiểm tra VSATTP theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT);
  + Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm cộng tác với Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP đến kiểm tra và thường xuyên kiểm tra bếp ăn bán trú trong nhà trường.
4. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm
- Tuyên truyền đến tập thể sư pạm và cha mẹ học sinh về ATTP nhằm góp phần tích cực vào việc phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm:
+ Đảm bảo cấp dưỡng, giáo viên phải thực hiện các qui định về VSATTP trong chế biến thức ăn, chăm sóc học sinh.
+ Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24 giờ.
+ Trang bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng bán trú đầu năm học.
- Giáo dục cho học sinh nhận thức đúng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP, sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường;
- Thực hiện tốt các khâu chọn mua, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn, đấu tranh với các hành vi vi phạm về ATTP và thực phẩm chưa được kiểm định không được đưa vào nhà trườn:
+ Hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo VSATTP.
+ Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, bếp ăn, công trình vệ sinh để phòng, chống ngộ thức ăn.
- Có kế hoạch kiểm tra công tác bán trú thường xuyên và định kỳ.
- Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”
5. Biện pháp thực hiện
- Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong CBGVNV qua các buổi họp HĐSP, về thực hiện các qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm..
- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm đến cha mẹ học sinh qua bảng tin của trường, qua các cuộc họp CMHS, qua hệ thống loa đài….
- Phối hợp Ban Đại diện CMHS tiến hành kiểm tra bếp ăn.
- Kiểm tra các đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo qui định của ngành.
- Kiểm tra thường xuyên VSATTP: bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và các hoạt động chăm sóc học sinh.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo VS.
- Kiểm tra cấp dưỡng việc thực hiện các qui định: quy trình chế biến theo bếp 1 chiều, trang phục nhà bếp, HSSS, hồ sơ sức khỏe và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.
- Kiểm tra giáo viên qua chức năng công việc theo qui định: chuẩn bị phòng ăn, rửa tay trước khi ăn, đeo khẩu trang khi cho trẻ ăn….
 - Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn trong ngày.
- Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi ký giao- nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.
- Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường-lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.
6. Nội dung thực hiện hàng tháng 
 
Tháng
 
Nội dung công việc
 
Ghi chú
 
3/2020
 - Kiểm tra các điều kiện đảm bảo VSATTP ở bếp ăn: vệ sinh bếp, dụng cụ chế biến, đồ dùng bán trú của học sinh.
- Kiểm tra nề nếp hoạt động bán trú của giáo viên.
 
 
4/2020
- Kiểm tra VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng  bán trú.
- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân của cấp dưỡng.
 
 
5/2020
 - Kiểm tra nền nếp bán trú.
- Kiểm tra thực phẩm và thực đơn trong mùa đông.
- Kiểm tra tổng vệ sinh đồ dung bán trú chuẩn bị nghỉ hè.
 
 
6-7/2020
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ hè.
- Kiểm tra cơ sở vật chất nhà bếp
- Trang bị, bổ sung đồ dùng cho nhà bếp.
- Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020.
 
 
8/2020
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức bán trú cho năm học mới 2020-2021.
- Tổ chức họp CMHS, hội đồng sư phạm lấy ý kiến chọn các nhà cung cấp thực phẩn an toàn, uy tín.
- Ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm cho năm học 2021-2020.
- Theo dõi, điều chỉnh các hoạt động bán trú phù hợp điều kiện của trường và địa phương.
 
 
9/2020
 - Kiểm tra VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng  bán trú.
- Kiểm tra hồ sơ 3 bước.
- Kiểm tra hồ sơ cá nhân của cấp dưỡng
- Kiểm tra đồ dùng  bán trú của HS ở lớp (SL/HS, ký hiệu, vệ sinh sạch sẽ).
- Kiểm tra việc thực hiện sử dụng phần mềm Nutrikids điều tra khẩu phần cho trẻ.
- Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng cuối năm 2020.
 
10/2020 - Kiểm tra toàn diện bán trú lần 1.
- Tiếp tục kiểm tra  vệ sinh môi trường, VSATTP
- Triển khai "Tháng hành động về chất lượng VSATTP”
 
 
11/2020
- Kiểm tra nguồn cung ứng thực phẩm phòng chống dịch bệnh
- Kiểm tra vệ sinh đồ dùng bán trú
 
 
12/2020
- Tiếp tục kiểm tra  vệ sinh môi trường, VSATTP- Triển khai "Tháng hành động về chất lượng VSATTP”
- Báo cáo kết quả trong năm 2020.
 - Kiểm tra vệ sinh và kiểm kê đồ dung bán trú cuối năm.
- Tổng kết công tác VSATTP, chăm sóc sức khỏe học sinh năm 2020.
 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch về công tác đảm bảo ATTP năm 2020 tại đơn vị trường, đảm bảo 100% bếp ăn bán trú có hợp đồng mua bán rau, thịt an toàn với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Thực hiện cam kết bảo đảm ATTP theo quy định;
- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của ngành và các ban ngành có liên quan đến công tác an toàn thực phẩm tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề, ….nhằm cung cấp kiến thức về ATTP cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong các cơ sở giáo dục;
- Tham gia các phong trào thi đua về an toàn thực phẩm trường học, đặc biệt là nơi cư trú, các bếp ăn tập thể, căng tin của trường học,….
        - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp bảo đảm ATTP để các em thực hành đúng về ATTP. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể. Phối hợp với đơn vị chức năng của địa phương giám sát chặt chẽ các điểm kinh doanh thực phẩm xung quanh khu vực trường học;
- Kiểm soát chặt chẽ ATTP do các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thực phẩm miễn phí cho các trường (chương trình sữa học đường…);
- Tăng cường phối hợp với trạm Y tế và chính quyền địa phương tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý, GV, NV. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
3. Chế độ báo cáo
-  Báo cáo kết quả thực hiện an toàn thực phẩm về Phòng GD&ĐT và Báo cáo đột xuất khi xảy ra ngộ độc thực phẩm trong đơn vị trường học qua 2 hệ thống : Văn bản và gửi qua mail uyenphuong.pgddtcangiuoc@gmail.com.
+ Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 trước ngày 12/6/2020.
+ Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng cuối năm 2020 trước ngày 14/9/2020.
+ Báo cáo kết quả trong năm 2020 trước ngày 11/12/2020.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2020 của Trường Mầm non Thị trấn Cần Giuộc, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc./.
   Nơi nhận :                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT(b/c);                                                 
      - Lưu VT.                                                                            
 
                                                                      Nguyễn Thị Hồng Ngọc