Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

Kế hoạch tổ chức cho cháu tham quan siêu thị San Hà năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/KH-MNTTCG Thị Trấn, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHO BÉ THAM QUAN SIÊU THỊ SAN HÀ
Năm học 2018-2019
 
Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-MNTT ngày 18/9/2019 của Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020;
          Hưởng ứng cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”;
          Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức cho cháu tham quan siêu thị San Hà năm học 2019-2020 với nội dung như sau:
I. Mục đích:
          - Cháu được tham quan, nhận biết và trải nghiệm kỹ năng sống khi tham quan nhà sách: lựa chọn thực phẩm, không chạy nhảy, chờ đến lượt thanh toán tiền.
          - Cháu được thực hành kiến thức về An toàn giao thông khi đi bộ.
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, tham quan, về trường.
          - Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và hoàn thành kế hoạch năm học đã đề ra.
II. Tổ chức thực hiện:
- Dự kiến thời gian tổ chức: 16/01/2019:
+ Từ lúc 7 giờ 45 phút: tổ chức cho cháu đi bộ qua siêu thị San Hà và thực hiện mua sắm thực phẩm như cá viên, bánh xếp….
+ Từ 8 giờ 10 phút: tổ chức cho cháu bộ về trường.
III. Công tác phối hợp:
          - Lập kế hoạch thực hiện và triển khia đến tập thể giáo viên, Ban ĐDCMHS cùng phối hợp thực hiện. Trong đó:
          + Đoàn thanh niên:  phối hợp hỗ trợ quản mua sắm trong nhà sách dắt trẻ đi bộ khi tham quan.
          + Ban giám hiệu: tham mưu Hội CMHS về công tác tổ chức và kinh phí cho trẻ tham quan.
IV. Phân công thực hiện:
- GVCN: thông báo cho CMHS chuẩn bị nón cho bé, có thể tham gia cùng bé tham quan.
- Nhân viên bảo vệ hổ trợ quản trẻ và đưa cháu sang siêu thị.
V. Kinh phí thực hiện:
- Tham mưu Hội CMHS hỗ trợ kinh phí, dự kiến chi: 500.000.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cho cháu tham quan siêu thị San Hà năm học 2019-2020 của Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc. Tập thể sư phạm nhà trường cố gắng thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.
             
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Ban ĐDCMHS (t/mưu);
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc