Trường Mầm Non Thị trấn Cần Giuộc

kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn tương tích năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
Số: 188/QĐ-MNTTCG    Thị trấn, ngày 27 tháng 9 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban chỉ đạo “Xây dựng trường an toàn , phòng chống tai nạn thương tích” năm học 2019-2020
 
 
 
 
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
 
Căn cứ vào Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Căn cứ Hướng dẫn số 972/HD-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;
Căn cứ vào Kế hoạch số 174/KH-MNTT ngày 18/9/2019 của Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục năm học 2019-2020;
Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường,
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc năm học 2019-2020 gồm 09 thành viên (có danh sách cụ thể kèm theo).
      Điều 2:  Các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách đồng thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT (để biết);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
“Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
 Năm học 2019-2020
(Kèm theo QĐ số 188/QĐ-MNTTCG  ngày 27/9/2019 của Hiệu trưởng
 Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc)
 
Stt Họ và tên Chứcc vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Võ Thị Diệu Phó Hiệu trưởng Phó ban  
3 Lê Thị Tuyết Mai CTCĐ Thành viên  
4 Nguyễn Thị Minh Phương ĐD CMHS Thành viên  
5 Lê Thị Mộng Thu TTCM Lá Thành viên  
6  Lê Nguyễn Thùy Hương TTCM Chồi Thành viên  
7 Nguyễn Thị Thanh Vân TTCM Mầm Thành viên  
8  Lê Thị Hoàng Oanh Nhân viên y tế Thành viên  
9  Nguyễn Phương Thảo  Kế toán Thành viên  
 
(Ấn định danh sách này gồm có 9 người)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MNTT CẦN GIUỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
Số: 189/QĐ-MNTTCG    Thị trấn, ngày 27 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
Năm học 2019-2020
 
Căn cứ vào Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
Căn cứ Hướng dẫn số 972/HD-PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;
Căn cứ vào Kế hoạch số 174/KH-MNTT ngày 18/9/2019 của Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục năm học 2019-2020;
Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc xây dựng kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn tương tích năm học 2019-2020 với các nội dung như sau:
 I. Đặc điểm tình hình
1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
          - Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 48.
          - Trong đó: 
+ Ban giám hiệu: 02 (thiếu 01 Phó HT).
+ Giáo viên dạy lớp: 32. (01 giáo viên hộ sản, 01 giáo viên nghỉ việc từ ngày 01/10/2019, 01 giáo viên nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019)
+ Nhân viên kế toán kiêm văn thư: 01.
+ Nhân viên y tế học đường kiêm thủ quỹ: 01.
+ Nhân viên: 10 (08 cấp dưỡng, 02 phục vụ).
+ Bảo vệ: 02.
2. Tình hình lớp học, học sinh
- Tổng số  trẻ học tại trường : 483. Trong đó :
+ Nhà trẻ: 01 nhóm, 21 học sinh.
+ Mầm: 02 lớp, 59 học sinh.
+  Chồi: 05  lớp, 145 học sinh.
+  Lá: 07 lớp, 258 học sinh.
- Số nhóm lớp tư thục hoạt động trên địa bàn: 03, số cháu: 135, tất cả các nhóm lớp đều được cấp phép thành lập.
 3. Thuận lợi khó khăn 
a. Thuận lợi
 - Ban giám hiệu rất quan tâm đến việc đầu tư chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và giáo viên trong trường nên rất chú trọng tạo mọi điều kiện để công tác y tế học đường được hoạt động rất tốt;
- Trường đã có nhân viên y tế học đường.
 - Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của phòng GD&ĐT  huyện Cần Giuộc; Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân Thị trấn Cần Giuộc.
 - Ban Đại diện Cha mẹ học sinh rất quan tâm giúp đỡ nhà trường trong việc chăm sóc sức khoẻ cho con em.
 - Sự quan tâm đó được thể hiện ngay từ đầu năm nhà trường đã thành lập ban chăm sóc sức khoẻ ổn định đi vào hoạt động. Trường chủ động trang bị, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác y tế trường học.
b. Khó khăn
-  Là trường mầm non hầu hết trẻ từ  24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi ở độ tuổi này trẻ rất hiếu động, đùa nghịch, sức đề kháng còn yếu, nên nguy cơ  dẫn đến tai nạn thương tích là rất cao.
 - Các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp, hư hỏng nhiều.
II. Mục tiêu phấn đấu
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng. Không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.
- 100% CB-GV - NV và học sinh trong trường được tuyên truyền phổ biến xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích một cách cụ thể có hiệu quả.
 - Nhân viên  y tế làm công tác y tế trường học nắm vững kiến thức và nội dung về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
 - Có tủ thuốc, có đầy đủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu theo quy định đảm bảo xử lý kịp thời những trường hợp tai nạn không may xảy ra trong trường.
- 100%  CB-GV - NV trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về y tế, nguy cơ và cách phòng chống tai nạn thương tích, sơ cấp cứu thông thường nhằm đảm bảo xử lý ngay và kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
 - Tổ chức học tốt, dạy tốt  các chương trình chính khoá về giáo dục sức khoẻ  cho trẻ, quản lý trẻ tốt trong các hoạt động, đồ dùng đồ chơi phải đảm bảo an toàn, tránh các vật dụng sắc nhọn...theo đúng quy định của môn học có lồng ghép.
 - Thường xuyên cải tạo môi trường  học tập và sinh hoạt luôn chú ý đến sàn nhà vệ sinh, đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt.
- 100% đảm bảo đón trả trẻ đúng giờ không cho học sinh nô đùa chạy ra đường.
- 100% trẻ không mang các vật sắc nhọn, nguy hiểm đến trường.
- Hệ thống điện nước có nắp đậy, đảm bảo an toàn cho trẻ và toàn thể CB-GV-NV của trường.
- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng.Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng.
- 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khoẻ tại trường.
- 100% trẻ được cân đo chấm biểu đồ để theo dõi sự phát triển của trẻ về cân nặng và chiều cao, khám sức khỏe định kỳ 2 lần /năm.
-  Cuối năm học 2019-2020 nhà trường đạt chuẩn “ Trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
 III. Nhiệm vụ cụ thể
a. Công tác tổ chức
 - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường gồm 09 thành viên: Hiệu trưởng làm trưởng ban, phó hiệu trưởng làm phó ban, các thành viên gồm Đại diện CMHS, Chủ tịch CĐ, 03 Tổ trưởng chuyên môn, nhân viên y tế, nhân viên kế toán.
- Xây dựng kế hoạch trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại nhà trường.
- Kiện toàn, củng cố phòng y tế của nhà trường mua sắm trang thiết bị sẵn sàng xử trí kịp thời với những tai nạn thương tích không may xảy ra trong nhà trường.
 - Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, trường học an toàn trong từng nhóm lớp.
 - Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích như thông qua các góc tuyên truyền ở lớp và trường, qua hệ thống phát thanh.
- Phối hợp với trạm y tế Thị trấn vận động CB-GV - NV, phụ huynh và học sinh tham gia tích cực tháng hành động vì trẻ em, Tháng an toàn giao thông.
- Huy động các thành viên trong nhà trường tham gia các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích trong trường học
- Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn phòng, chống tai nạn thương tích: không để sàn nhà bị ướt nhất là nhà vệ sinh, các cửa ra vào đóng mở phải cài chốt.
- Cắt tỉa, chặt bớt cành cây xanh trong sân trường trong mùa mưa bão.
- Rà soát, sửa chữa các vật dụng, đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng, vui chơi, sinh hoạt.
- Giáo  dục lồng ghép cách phòng chống sấm sét trong trường mầm non.
- Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: do ngã hóc sặc, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.
- Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học.
- Xây dựng Phương án phối hợp phòng chống tai nạn thương tích- cháy nổ- dịch bệnh- ngộ độc thực phẩm trong nhà trường năm học 2019-2020.
- Thiết lập hệ thống ghi chép theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
 - Tích hợp phòng chống tai nạn thương tích vào trong các hoạt động giáo dục
 bXây dựng các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 - Xây dựng kế hoạch phối hợp Trung tâm y tế huyện về việc khám sức khỏe cho trẻ và toàn bộ CB-GV-MV trong năm học 2019-2020.
 - Kiểm tra lại các đồ chơi ngoài trời kịp thời sửa chữa, hạn chế trẻ vấp ngã gây thương tích trong trường.
 - Kiểm tra tường rào bao bọc xung quanh trường, cổng trường bằng sắt nếu không an toàn phải sửa chữa lại.
 - Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện.
 -  Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng.
 - Các cháu bước đầu được làm quen có ý thức chấp hành luật giao thông, khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bão hiểm.
 - Trước cổng trường quy định nơi phụ huynh để xe.
 - Hàng tháng kiểm tra và vệ sinh hệ thống nguồn nước nhằm đảm bảo vệ sinh về nguốn nước ăn uống.
 - Bếp ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, nguốn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh an toàn, có mẫu lưu thức ăn hằng ngày theo quy định và quy trình chế biến thức ăn, theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, đảm bảo VSATTP.
  - Sân chơi bãi tập nơi trẻ tham gia học thể dục, hoạt động vui chơi ngoài trời an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh.
 c. Biện pháp thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
  * Ý thức, trách nhiệm
 - Tuyên truyền đến cán bộ giáo viên và các cháu về ý thức và trách nhiệm thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 - Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban ĐD hội CM HS cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng trường học an toàn
 * Xây dựng quy chế trường học an toàn
 - Thiết lập hồ sơ ghi chép, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, hồ sơ đề nghị công nhận trường học an toàn.
- Thực hiện các biểu bảng tuyên truyền trong các nhóm lớp, ngoài nhà trường.
- Có quy định về phát hiện và xử lí tai nạn, thương tích trong trường học như tai nạn giao thông, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm…
- Có hợp đồng mua bán thực phẩm đảm bảo chất lượng và có cam kết trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nhà trường có đủ điều kiện về VSATTP để phục vụ cho trẻ ăn bán trú, nhân viên cấp dưỡng được tập huấn để nâng cao kiến thức về VSATTP và khám sức khoẻ định kì theo quy định.
IV. Công việc cụ thể từng tháng
THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
 
Tháng 8, 9/2019
 
 
 
 
 
 
- Rà soát, cắt tỉa xây xanh, sữa chữa đồ dùng, đồ chơi.
- Trang bị tủ thuốc y tế, hồ sơ theo dõi sức khỏe của trẻ.
- Thiết lập hồ sơ y tế học đường.
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo VS-ATTP; kế hoạch vệ sinh trường lớp; kế hoạch phòng chống dịch bệnh Tay- Chân- Miệng và các dịch bệnh khác trong nhà trường.
- Xây dựng phương án phối hợp phòng chống tai nạn thương tích- cháy nổ- dịch bệnh- ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
- Cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho toàn thể CB-GV-NV.
- Tuyên truyền về an toàn giao thông
- Thực hiện cân đo chấm biểu đồ lần 1.
- Tập huấn kiến thức VSATTP cho nhân viên cấp dưỡng.
- Phối hợp y tế huyện tổ chức khám sức khỏe cho CB-GV-NV.
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
 
 
Tháng 10/2019
 
 
 
 
 
- Phối hợp y tế huyện, Thị trấn tổ chức khám sức khỏe cho bé kết hợp tẩy giun.
- Kiểm tra sửa chữa các đồ chơi ngoài trời
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ.
- Cắt tỉa chặt cành cây xanh trong sân trường.
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
 
 
 
 
 
Tháng 11/2019
 
-  Sửa chữa CSVC, đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn, mấp mô...
- Kiểm tra bàn ghế thật vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc cạnh không sắc nhọn.
- Tuyên truyền bảo đảm tính mạng cho trẻ, chú ý ra vào đóng cửa lớp, cổng cẩn thận quản lý không cho học sinh chạy giỡn, nô đùa ra ngoài khuôn viên trường học.
- Nhắc nhở  phụ huynh cẩn thận khi đưa-đón trẻ trên đường bằng xe (không cho trẻ ngồi một mình trên xe, khi xe ngừng chạy phải lấy chìa khóa xe ra. Đội mũ bảo hiểm cho bé khi tham gia giao thông).
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ.
- Tuyên truyền về cách băng bó vết thương và cách xử trí một số tai nạn thường gặp với trẻ.
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 12/2019
 
 
 
 
 
 
 - Sửa chữa các đồ dùng vật dụng, đèn,cửa…..cho các  phòng học
- Tuyên truyền nghiêm cấm trẻ không được mang các vật sắc nhọn đến lớp
- Trong các hoạt động của trẻ giáo viên phải luôn có mặt, quản cháu an toàn không để xảy ra tình trạng cắn, cấu, ..lẫn nhau
- Thực hiện cân đo chấm biểu đồ lần 2 cho học sinh.
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 01/2020
 
- Tuyên truyền về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
- Thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- Tuyên truyền phòng bệnh và đảm bảo sức khỏe cho bé trong ngày tết.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
 
Tháng 02/2020
- Kiểm tra lại hệ thống điện trong từng lớp học….
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
Tháng 3/2020 - Cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 kết hợp tẩy giun cho trẻ.
- Mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy có đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
Tháng 4/2020
 
 
 
 
- Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cắt móng tay cho trẻ
- Tuyên truyền phòng chống tai nạn ao hồ, sông nước trong những ngày hè.
- Tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh theo mùa đến CMHS.
- Kiểm tra bếp bán trú; công tác vệ sinh phòng bệnh của GV-NV.
- Thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận trường học đạt chuẩn an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- BGH cùng BCĐ trường học AT-PCTNTT
- Toàn thể GV-NV
- CMHS
 
 
 
Tháng 5/2020
 - Báo cáo tổng kết đánh giá ưu khuyết điểm trong công tác xây dựng trường học an toàn,phòng chống tai nạn thương tích Ban chỉ đạo  
 V. Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong đơn vị; Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương; Hàng ngày phân công kiểm tra VSATTP tại bếp ăn bán trú về tiêu chuẩn, định lượng; Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện của nhà trường và sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, nghe ý kiến trao đổi của giáo viên về CSVC, lớp học không đảm bảo an toàn; Tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết quả hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận.
- Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc GV-NV thực hiện kế hoạch và báo cáo kịp thời, nhắc nhỡ bảo vệ phối hợp với giáo viên không để học sinh ra khỏi cổng trường trong giờ học phòng tránh thất lạc và tai nạn giao thông.
- Đại diện CMHS phối hợp giám sát, đóng góp ý kiến cho nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai cho toàn thể CB-GV-NV thực hiện theo kế hoạch. Định kỳ báo cáo kết quả hàng tháng trong cuộc họp hội đồng nhà trường.
 -  Nhân viên y tế phối hợp nhân viên kế toán, nhân viên  y tế  có kế hoạch dự trù kinh phí mua sắm trang bị bổ sung các đồ dùng, thiết bị cần thiết phục vụ cho kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
- Nhân viên y tế học đường phụ trách sơ cứu cho trẻ khi gặp rủi ro do vui chơi, sinh hoạt; Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương.
Trên đây kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích năm học 2019-2020 của Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT (để biết);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc